گیوه خواه تنها در مدت چند سال با شتابی به تولید، فروش و صادرات سالانه40 هزار جفت کفش رسید و رکوردی قابل ثبت از نظر کمیت تولید و شبکه توزیع و فروش را بر جای گذاشت با رونق کسب و کار طی زمانی کوتاه، زمینی در منطقه مرکز استان وشهرستان زنجان و از بزرگترین شهرهای […]